ฝาเอกสาร

279 x 432 x 50 มม.
ซองขยายข้าง 11 x 17
ฝาเอกสาร 279 x 432  x 50  มม. ซองขยายข้าง 11 x 17
CallAction